I. Lựa chọn tên đề tài:
Một số lưu ý
– Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.
– Phải phù hợp với mã ngành dự tuyển.
– Tên đề tài hoặc định hướng nghiên cứu không nên quá rộng, không khả thi. Mặt khác đề tài không nên quá hẹp, không xứng với luận án tiến sĩ.
– Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.

Gợi ý cách làm luận văn thạc sĩ ngành Luật
II. Cách làm luận văn thạc sĩ
1. Đặt vấn đề
1.1. Sự cần thiết của vấn đề dự định nghiên cứu
– Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.
– Có thể lược khảo một số nghiên cứu trước đã giải quyết một số vấn đề, nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, đây chính là lỗ hổng trong nghiên cứu nên cần thiết phải có nghiên cứu này.
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.2.1 Đối tượng nghiên cứu:
– Đối tượng nghiên cứu,
– Đối tượng khảo sát.
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi về nội dung,
– Phạm vi về không gian.
– Phạm vi về thời gian.
2. Tổng quan tài liệu
Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:
2.1 Những nghiên cứu nước ngoài.
2.2 Những nghiên cứu trong nước.
3. Mục tiêu nghiên cứu
– Mục tiêu tổng quát: Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.
– Mục tiêu cụ thể: Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục tiêu tổng quát.
4. Câu hỏi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.
6. Nội dung nghiên cứu
– Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.
– Dự kiến kết cấu luận án (gồm các chương).
7. Kế hoạch thực hiện
8. Đề xuất người hướng dẫn
– Người dự tuyển có thể đề xuất người hướng dẫn theo hướng nghiên cứu đã chọn.
– Đối với những hướng nghiên cứu chưa liên hệ được giáo viên hướng dẫn, người dự tuyển cần ghi rõ: Chưa tìm được người hướng dẫn.
9. Tài liệu tham khảo
III. Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ
 Trình bày trên một mặt giấy, giấy trắng khổ A4, chữ Times New Roman 14 của hệ soạn thảo Winword tương đương, mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line.
 Trang bìa ghi rõ: ( theo mẫu đính kèm)
-Đề cương định hướng nghiên cứu,
-Tên đề tài định hướng nghiên cứu,
-Ngành,
-Mã số,
-Họ và tên ứng viên,
-Cơ quan công tác,
-Người hướng dẫn khoa học dự kiến (nếu có).
Bìa đóng giấy cứng
Căn lề:
-Lề trên:2,0 cm
-Lề dưới:2,0 cm
-Lề trái:3,5 cm
-Lề phải:2,0 cm
Số trang ở được điền ở vị trí giữa của cuối trang.
Tham khảo thêm các đề tài luận văn khác:
+ luận văn thạc sĩ kế toán
+ luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
+ luan van luat hoc