đi lên căn nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản sẽ đạt đc các kết quả đáng chú ý, từng bước đáp ứng đc thị hiếu về căn nhà ở đi theo mức tăng lên số lượng dân sinh.

tuy vậy, quá trình phát triển nhà ở tại TP.HCM nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vô cùng lớn về ngôi nhà sống giá thấp, nhà sống cộng đồng, ngôi nhà ở hợp với tiềm năng bỏ ra trả của người dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ không ngừng rộng 1,8 triệu người, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu người. để đáp ứng nhu cầu nhà ở và khắc phục nhiều tránh vào đi lên ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM sẽ thực hiện thực hành đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà sống TPHCM thời điểm 2021-2030”. theo đó, mục tiêu đặt ra, cho năm 2025, tổng quy hoạch mặt sàn nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định vào thời điểm cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

mang đến năm 2030, tổng quy hoạch mặt nền nhà sống của thành phố đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích S căn nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định vào cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra hướng phát triển phong phú các đặc điểm căn nhà ở, phong phú cách thức đầu tư để huy động những nguồn lực có sẵn cộng đồng.

Về đi lên nhà ở Thương Mại, TPHCM khuyến nghị chủ đầu tư áp dụng các loại technology mới vào xây lắp cũng như sử dụng những loại nguyên liệu quy hoạch phù hợp. Cơ quan chức năng nhằm làm cho xong các khó khăn vướng bận rộn mang lại người tiêu dùng trong những công việc được cung cấp chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng chi tiết mật độ 1/500. tăng cường việc ứng dụng technology tin tức trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu tư thiết kế, đi lên ngôi nhà sống. tiến hành tìm tòi, quy hoạch và vận dụng nhiều loại căn nhà ở thiên nhiên với môi trường, yêu thích ứng với đổi khác nhiệt độ, rất có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế nhiều nguồn khoáng sản đã dùng.
TPHCM cũng sẽ phát hành các chế độ tăng tốc hợp tác quốc tế; sức hút, giúp đỡ tài chính để không ngừng khả năng khả thi, tăng mạnh việc thực hành các dự án đầu tư quy hoạch phát triển ngôi nhà sống theo hình thức đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật trong danh mục các dự án kêu gọi dự án theo cách thức PPP của TP.HCM.

Về nhà ở xã hội, sẽ thực hiện phong phú hóa những phương thức dự án thiết kế căn nhà ở cộng đồng cho tất cả những người thu nhập thấp, nhà yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu ái sử dụng vốn giá thành nhằm dự án xây dựng những căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước làm cho thuê. Rà soát, sắp xếp quỹ đất 20% khu đất ở trong số dự án công trình nhà sống Thương mại dịch vụ trên 10ha, để xúc tiến thực hành đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ ngôi nhà xã hội đến thành phố; định vị địa chỉ và ưu ái dùng các quỹ đất nhà nước trực tiếp điều hành do những công ty đang dùng làm căn nhà xưởng chế tạo trên nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di chuyển trong những khu chế xuất, vùng đất do nhiều cơ quan nhà nước hiện nay đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại để dự án quy hoạch ngôi nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

TPHCM luôn dự án quy hoạch hay tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện thiết kế đi theo hình thức BT thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên bố trí vốn giá cả, tạo quỹ đất sạch tại nhiều khu vực ngoại thành dọc những trục giao thông cộng đồng, nhất là những tuyến đường metro, những con đường vành đai để triển khai nhiều dự án ngôi nhà sống cộng đồng. bố trí vốn Ngân sách để đầu tư xây dựng ngôi nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước, để làm cho xong cho các hộ gia đình đặc biệt gian khổ về căn nhà sống, không thể thuê ngôi nhà ở cộng đồng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

đồng thời đó, để đi lên ngôi nhà ở đơn nhất do dân tự xây, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chính, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong những việc cung cấp phép xây dựng dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa thông tin xây dựng đối với ngôi nhà ở cá biệt nhằm cư dân thuận lợi trong việc đầu tư quy hoạch mới mẻ, nâng cao nhà ở theo nguyện vọng cũng như tiềm năng.

theo đánh giá của những Chuyên Viên xây dựng khu đô thị, kế hoạch phát triển nhà sống của TPHCM vào thời điểm tới rất cụ thể với các cách khả thi và phù hợp cho mỗi đối tượng. với giải pháp làm này, TPHCM sẽ đạt được mục tiêu đáp ứng nhà sống cho người dân TP. Hồ Chí Minh.