Macbook của mình khi khởi động nghe tiếng TENG lên màn hình trắng không thấy hiện quả táo, chờ 1 lúc lâu thì hiện hình FOLDER và dấu chẩm hỏi ở giữa FOLDER và nhấm nháy.
Có bác nào bị như mình không? Cứu với cứu với