Em muốn cài Mac OS X 10.9 nhưng không thể restore 10.8.5 vì lỗi "Could not restore- Permission Denied". Xin cách anh chỉ cách fix.