Tình hình là em rất mún học code bên iOS nhưng khổ nỗi là k có điều kiện mua Mac để cài X-Code. Nay em mún xin các bác tư vấn về con vợ của em thì nên cài loại nào... Em thử cài iaKtos 10.7.2 nhưng chịu... ko vào dc... báo lỗi unsupport card . Các bác giúp em vơi!

Motherboard:
CPU Type 2x , 2300 MHz
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset Unknown
System Memory 4003 MB
BIOS Type Unknown

Display:
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 3000 (1853020 KB)
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 3000 (1853020 KB)
Monitor Generic PnP Monitor [NoDB]

Multimedia:
Audio Adapter High Definition Audio Controller [NoDB]

Storage:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
Disk Drive WDC WD5000BPKT-75PK4T0 ATA Device (465 GB, IDE)
Disk Drive Generic- Multi-Card USB Device
Optical Drive MATSHITA DVD+-RW UJ8B1 ATA Device
SMART Hard Disks Status OK

Partitions:
C: (NTFS) 91008 MB (51742 MB free)
D: (NTFS) 181139 MB (112773 MB free)
E: (NTFS) 204789 MB (85809 MB free)
Total Size 465.8 GB (244.5 GB free)

Input:
Keyboard Standard PS/2 Keyboard
Mouse Dell Touchpad
Mouse HID-compliant mouse

Network:
Network Adapter Dell Wireless 1702 802.11b/g/n (10.175.106.98)
Network Adapter Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter (192.168.205.1)
Network Adapter Realtek PCIe GBE Family Controller
Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.201.1)
Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.194.1)

Peripherals:
Printer Fax
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller [NoDB]
USB2 Controller Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
USB2 Controller Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
USB Device Dell Wireless 1702 Bluetooth v3.0+HS
USB Device Generic USB Hub
USB Device Generic USB Hub
USB Device Integrated Webcam
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Input Device
USB Device USB Mass Storage Device
Battery Microsoft AC Adapter
Battery Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
Battery Microsoft Composite Battery