như tiêu đề em đang sài con HP 1212TX bây giờ muốn cài mac ó cho em nó nhưng không biết có được không, anh em nào đã cài qua con này rồi cho ý kiến với. xi cảm ơn anh em