tình hình là e đang cần tạo pass khi đăng nhập cho macbook của e ạ. lúc e sleep thi nó cần password còn khi e shutdown thì nó không bắt phải nhập password. E muốn khi shutdown hay gì đó cũng phải nhập pass hết ạ.