Em có 1 con laptop em tìm moi. Cách dê? Cài lion cho con laptop mà cú bi reset lai hoài ( -v busratio=20 graphicsenbler=no cpus=1 ) mà reset lai. máy hoai
con latop cua em câú hình nhu sao
2nd intel core i7 2.0 ( 2630qm)
ram : 8gb
Graphics card : ATI Readon 1gb
Mong su giúp do?